Sklep internetowy działający pod adresem musowo-owocowo.pl prowadzony przez ŁukaszaWącirza w ramach działalności gospodarczej pod firmą GTRMO ŁUKASZ WĄCIRZ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą: ul. Zofii Nałkowskiej 22A/55, 60-573 Poznań,NIP: 6443451124, REGON: 361258569, zwany dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonu: +48 504 333 132 (godziny pracy Sklepu 8-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej – kontakt@musowo-owocowo.pl.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
  2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
  3. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalnościgospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
  4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży
  6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
  7. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem musowo-owocowo.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
  8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Sklep oferuje także możliwość złożenia Zamówienia na produkt o wskazanych przez Klienta parametrach w ramach kreatora Produktów. Dodatkowo Sklep oferuje Klientowi propozycje podania Produktów oraz porady żywieniowe w formie funkcjonalności bloga. Korzystanie z powyższych usług możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu na stronach produktowych i funkcjonalności Sklepu.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Zamieszczone na blogu Sklepu porady dotyczące odżywiania są przygotowywane przez specjalistów (dietetyka), jednak nie mogą zastąpić fachowej porady lekarskiej lub dietetycznej z uwagi na brak dostosowania do indywidualnego przypadku.
 6. Sklep nie gwarantuje jakości i poprawności efektów podania zamówionych Produktów według zamieszczonych na stronie propozycji podania.
 7. Zdjęcia Produktów, zawarte na stronie Sklepu, służą wyłącznie do ich prezentacji. Zdjęcia niektórych Produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich zewnętrznego wyglądu w momencie ich odbioru przez Klienta, które to różnice mogą wynikać m.in. z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, innych parametrów technicznych komputera lub samoistnych i unikalnych cech produktów spożywczych(sezonowość owoców).
 8. Przed użyciem Produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu produktu oraz ogólnego sprawdzenia stanu dostarczonych Produktów.
 9. Sklep oferuje usługę zwrotu zużytych słoiczków w celu ich recyklingu w zamian za otrzymanie bonu rabatowego do wykorzystania w Sklepie. Klient jest informowany o wartości bonu za zwrot słoiczków z Zamówienia w toku zamawiania. Do odsyłanych słoiczków należy dołączyć dokument potwierdzający zakup Produktu w Sklepie. Słoiczki muszą zostać zwrócone czyste i bez śladów użytkowania lub uszkodzeń, w opakowaniu, w którym zostały dostarczone. Bon rabatowy można wykorzystać w toku zamawiania poprzez wpisanie kodu i przeliczenie Zamówienia. Bon rabatowy ważny jest 12 miesięcy od chwili jego przekazania na e-mail Klienta podawany do Zamówienia.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
  1. podłączenie do Internetu,
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  3. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  4. włączona obsługa Cookies i Java Script,
  5. program do odczytu plików formatu PDF.
 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów lub na blogu.
 4. Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Sklepu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej Sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Sklepu: kontakt@musowo-owocowo.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i obowiązkowa(jeżeli Klient chce skorzystać z zamówienia Produktów poprzez kreator).
 2. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny. W pierwszym etapie Klient podaje adres email i hasło oraz akceptuje aktualny Regulamin Sklepu oraz składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta.. Następnie na wskazany adres zostaje wysłana wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym, który po kliknięciu przenosi Klienta do panelu sterowania kontem. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Sklepem.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
 4. Po zarejestrowaniu konta Klient może uzupełnić swoje dane, co umożliwi późniejsze składanie Zamówień bez konieczności ich każdorazowego podawania. Klient ma możliwość modyfikacji takich danych w każdej chwili, po zalogowaniu się na swoje konto.
 5. W ramach konta Klient ma możliwość wprowadzenia wielu lokalizacji dostaw a także możliwość przeglądania listy obecnych i przeszłych zamówień.
 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomośćelektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: kontakt@musowo-owocowo.pl z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 7. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie tylko dla Zamówień Produktów ze stałej oferty. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu – opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

§ 4 ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW ZE STAŁEJ OFERTY

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w Sklepie. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „Zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
 4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów.
 6. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.
 7. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Sklep zaznacza taką informację na stronie produktowej.
 8. Klient może zakupić także jako osobny Produkt opakowania wielorazowego użytku „doypack” (ilość zużycia wg rekomendacji producenta), w zbiorczych kartonikach po 6 sztuk.

§ 5 ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW POPRZEZ KREATOR PRODUKTU

 1. Proces zamawiania Produktu za pomocą kreatora Produktu prezentuje się następująco:
  • Klient wybiera wiek dziecka, co powoduje dobranie możliwości wyboru w ramach formularza jedynie składników odpowiednich dla danego wieku,
  • Klient wybiera owoc bazowy spośród dostępnych w ramach formularza opcji,
  • Klient wybiera pozostałe składniki musu spośród dostępnych opcji. Maksymalna ilość pozostałych składników jaką można wybrać, podana jest na ekranie,
  • Klient wybiera dodatki spośród dostępnych opcji. Maksymalna ilość dodatków jaką można wybrać, podana jest na ekranie,
  • Klient wybiera tekst, który ma zostać nadrukowany na etykietę słoiczka oraz kolor etykiety z dostępnych opcji,
  • Gotowy produkt Klient dodaje do koszyka.

   Pozostała część procesu składania Zamówienia odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku Zamówień ze stałej oferty Sklepu
 2. Przy wyborze opcji kreatora, Klient ma obowiązek zamówić minimum 6 sztuk konkretnego Produktu wykreowanych za pomocą kreatora, aby była możliwa ich wysyłka.
 3. W ramach kreatora, Klient w górnym prawym rogu ma podgląd zapełniania się słoiczka. W razie braku możliwości dodania kolejnego składnika, przyciski składników staną się nieaktywne.
 4. Cena wyświetlająca się na ekranie podczas korzystania z kreatora jest na bieżąco aktualizowana po wyborze lub odznaczeniu przez Klienta kolejnych opcji.

§ 6 FORMY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA

 1. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
  1. częściową realizacją – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
  2. anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).

   W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę.Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 3 (trzech) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych i dojdzie do wysyłki Produktów dostępnych.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Dostawa Zamówień odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualne wysyłki za granice tylko po odrębnym ustaleniu ze Sklepem i pokryciu kosztów (np. przesyłki chłodniczej).
 4. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej – w opcji przesyłki zwykłej kurierskiej lub opcji przesyłki kurierskiej chłodniczej,
  2. za pośrednictwem paczkomatów firmy InPost.

   Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.
 5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach Produktów w zależności od zamówionego Towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
  1. Przelew tradycyjny,
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – obsługę płatności prowadzi PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  3. Płatności w opcji „za pobraniem” kartą lub gotówką w zależności od możliwości technicznych kuriera.
 7. W razie dokonania Zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 7 (siedmiu) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po 3 (trzech) dniach od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
 8. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. Na stronie produktowej Sklep podaje przewidywany czas wysyłki Zamówienia (szacowany to 2 dni robocze + czas wysyłki).

§ 7 REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania Towaru bez wad.
 2. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 3. W celu złożenia reklamacji należy poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania Towaru do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania Towaru do sklepu Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje składającego reklamację o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup Produktu w Sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na kontakt@musowo-owocowo.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla reklamującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
 5. Jeżeli Klientem jest Konsumentem lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sklepu co do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że Sklep uznał reklamację.
 8. Transport reklamowanych Produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy wysyłki. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 9. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przypadku Klientów zagranicznych powinni oni zorientować się jakie mają sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w swoim kraju, a Sklep w razie konieczności przystąpi do takiej procedury

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Powyższe dotyczy jednak wyłącznie Produktów ze stałego asortymentu, które nie zostały otwarte.W przypadku Produktów na które Zamówienie zostało złożone przez kreator musu, a także w przypadku produktów, które zostały otwarte, Sklep informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy o ochronie praw konsumentów, prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:
  1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W takim przypadku Klient powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@musowo-owocowo.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z Towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
 5. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres magazynu Sklepu, tj. ul. Zofii Nałkowskiej 22A/55, 60-573 Poznań. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty odesłania).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającegoznajdująsię w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będąrozstrzygane przez sądwłaściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem,że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądemwłaściwymwedług przepisów postępowaniacywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzieinterpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.